Nakladacie predpisy

Praktický kódex pre naloženie a zabezpečenie tovarov v železničných nákladných vozňoch

S účinnosťou od 1.4.2017 vstúpili do platnosti v pôsobnosti UIC novozavedené Nakladacie predpisy a boli zrušené Smernice nakladania UIC v tej podobe ako boli známe.

Použitie Nakladacích  predpisov garantuje bezpečnosť železničnej prevádzky a predchádzanie škodám na tovare a vozňoch. Za dodržanie  predpisov je zodpovedný odosielateľ/prepravca. V prípade ich nedodržania môže železničný podnik/dopravca odmietnuť prevzatie zásielky.

Pri nebezpečných tovaroch musia byť dodržané ďalšie pokyny podľa RID.

Nakladacie predpisy sú členené na

Zväzok 1 - Zásady

Obsahuje záväzné zásady, ktoré musia byť dodržané pri zaistení a naložení tovaru.

Zväzok 1 je zverejnený a prístupný na webovej stránke UIC v originálnych jazykoch Dohovoru COTIF francúzskom, nemeckom, anglickom - http://uic.org/loading-rules
ZSSK CARGO poskytuje svojim zákazníkom prístup k jazykovej mutácii zväzku 1 v slovenskom jazyku , v prípade rozporov alebo zistených rozdielov je rozhodujúci francúzsky text.

Zväzok 2 – Tovary

Obsahuje spôsoby nakládky zodpovedajúce zásadám zväzku 1  pre jednotlivé druhy tovarov  alebo spôsoby nakládky, ktoré boli vypracované na základe praktických skúšok. Môže obsahovať miernejšie alebo prísnejšie zásady pre už existujúce požiadavky na zabezpečenie nákladu. Iné spôsoby naloženia a zabezpečenia  tovarov sú prípustné ak sú dodržané podmienky uvedené vo zväzku 1. Táto zásada platí a v prípade použitia vozňa so špeciálnymi zariadeniami, ktoré zaručujú bezpečnosť prevádzky iným spôsobom.

Zväzok 2 je zverejnený a prístupný na webovej stránke UIC v originálnych jazykoch Dohovoru COTIF francúzskom, nemeckom, anglickom - http://uic.org/loading-rules
ZSSK CARGO poskytuje svojim zákazníkom prístup k jazykovej mutácii zväzku 2 v slovenskom jazyku , v prípade rozporov alebo zistených rozdielov je rozhodujúci francúzsky text.
Zákazníci majú možnosť konzultovať spôsob naloženia a zabezpečenia konkrétneho tovaru so špecialistom pre Nakladacie predpisy:

Adriána Lužáková
+421 2 2029 5037
luzakova.adriana@zscargo.sk

Príklady nakladania

Železničné podniky/dopravcovia vydávajú farebné príklady nakladania o iných spôsoboch naloženia alebo o použití iných vozňov so zvláštnymi zabezpečovacími zariadeniami.

Farebné rozlíšenie príkladov nakladania znamená:

  • Modrá = všetky zásady zväzku 1 sú dodržané a platia pre všetky ŽDP

  • Ružová = príklad obsahuje odchýlky od zväzku 1 alebo od príslušného Spôsobu nakládky zväzku 2 a sú dojednané s určitými ŽDP

  • Žltá = príklad obsahuje odchýlky od zväzku 1 alebo od príslušného Spôsobu nakládky zväzku 2 a platí len vo vlakoch vydávajúceho ŽDP

Modré a ružové príklady nakladania sú odosielané všetkým dotknutým ŽDP, sú použiteľné pre medzinárodnú  prepravu so zúčastnenými dopravcami uvedenými v príkladoch nakladania a sú zverejnená na webovej stránke UIC v jednom alebo všetkých jazykoch  - http://uic.org/loading-rules#Loading-examples 
ZSSK CARGO poskytuje svojim zákazníkom prístup k jazykovej mutácii  Príkladov nakladania v slovenskom jazyku , v prípade rozporov alebo zistených rozdielov je rozhodujúci originálny text vydávajúceho ŽDP.
Pri nových Spôsoboch nakládky/Príkladov nakladania sa dostatočnosť zaistenia nákladu preukazuje nárazovými skúškami podľa tabuľky 4 zväzku 1 a v priečnom smere vozňa jazdnými skúškami alebo skúškami na skúšobnom stanovišti.

Zoznam príkladov nakladania

Traťové triedy

Každý/á železničný podnik/železničná sieť zverejňuje údaje o traťových triedach a tieto sú skompletizované na webovej stránke UIC - http://uic.org/loading-rules#LOCA. Pri nakladaní tovaru do vozňa  je tento údaj dôležitým parametrom pre dodržanie bezpečnosti železničnej dopravy pre konkrétnu prepravnú reláciu.

ZSSK CARGO poskytuje svojim zákazníkom prístup k jazykovej mutácii Traťových tried (Všeobecné podmienky, Zoznam traťových tried a Výnimky)  v slovenskom jazyku, v prípade rozporov alebo zistených rozdielov je rozhodujúci text na webe UIC.

ZSSK CARGO poskytuje svojim zákazníkom prístup k jazykovej mutácii Traťových tried (Všeobecné podmienky, Zoznam traťových tried a Výnimky)  v slovenskom jazyku, v prípade rozporov alebo zistených rozdielov je rozhodujúci text na webe UIC.

 

Výnimky tab. 3.2, 3.3, 3.4 

RICS

ŽP, EF, EVU, RU

 

Účinnosť od

0051

PKP

PKPCargo

20.03.2015

0072

ZS

Serbian Railways

19.01.2015

0083

FS

Ferrovie dello Stato Italiane

01.07.2015

1071

RENFE

Renfe Operador

24.10.2012

2154

CDC

CD Cargo

08.12.2016

2155

RCH

Rail Cargo Hungaria

01.01.2017

2156

ZSSK CARGO

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

01.01.2017

2178

HŽ Cargo

01.01.2017

2179

SŽ – Tovorni promet

15.08.2016

2180

DBSDE

DB Schenker Rail Deutchland

04.09.2017

2181

RCA

Rail Cargo Austria

29.09.2016

2182

CFL Cargo

CFL Cargo

26.03.2012

2184

DBSNL

DB Schenker Rail Nederland

29.01.2013

2185

SBB

SBB Cargo

01.06.2015

 
 
 
Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 46029095 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B