Certifikáty

iconCertifikáty

Integrovaný systém manažérstva

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. sa pri poskytovaní služieb pre zákazníkov v maximálnej miere snaží o dosiahnutie čo najvyššieho stupňa kvality.
ZSSK CARGO vlastní certifikáty kvality v zmysle medzinárodnej normy ISO 9001 Systémy manažérstva kvality na nasledovné produkty:

  • Nákladná železničná doprava a preprava (certifikát SK, DE, EN)
  • Údržba a oprava železničných koľajových vozidiel, skladovanie a distribúcia tovarov (certifikát SK, DE, EN)
  • Zabezpečovanie odbornej spôsobilosti a vzdelávania zamestnancov (certifikát SK, DE, EN)

S cieľom riadenia rizík vyplývajúcich zo zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vedenie ZSSK CARGO odsúhlasilo zavedenie systému manažérstva BOZP v zmysle štandardov STN ISO 45001 na všetkých pracoviskách ZSSK CARGO. Zavedenie a certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vedú k obmedzeniu výskytu chorôb z povolania a pracovných úrazov, k minimalizácii nákladov spojených s nehodami na pracovisku a k zníženiu pravdepodobnosti postihov za porušenie právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V zmysle medzinárodnej normy STN ISO 45001 spoločnosť vlastní certifikát:

  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (certifikát SK, EN)

K čomu nás zaväzuje integrovaný systém manažérstva? 

  • udržovať a naďalej rozvíjať systém manažérstva kvality/BOZP
  • zabezpečiť zo strany manažmentu dostatok zdrojov fungovanie integrovaného systému manažérstva
  • neustále vylepšovať procesy v oblasti certifikovaných produktov v súlade so zásadami integrovaného systému manažérstva
  • neustále sledovať a vyhodnocovať spokojnosť zákazníkov a vykonať opatrenia na základe výsledkov prieskumov
  • dbať na neustály odborný rast a bezpečnosť zamestnancov
  • zabezpečiť pre zamestnancov kvalitné pracovné prostredie a patričnú finančnú motiváciu

Vedením spoločnosti bola prijatá Politika kvality  a Politika BOZP.

 

Osvedčenie zhody subjektu zodpovedného za údržbu - ECM (SK)

Osvedčenie zhody subjektu zodpovedného za údržbu - ECM (EN)

Osvedčenie zhody pre funkcie údržby (SK)

Osvedčenie zhody pre funkcie údržby (EN)

Osvedčenie zhody pre funkcie údržby - príloha (SK)

Osvedčenie zhody pre funkcie údržby - príloha (EN)

Certifikát produktu: Zváranie STN EN 15085-02 (SK)

Certifikát produktu: Zváranie STN EN 15085-02 (EN)

Certifikát produktu: Zváranie STN EN 15085-02 (DE)

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

Schválený hospodársky subjekt (SHS/AEO) 

Osvedčenie o akreditácii chemického laboratória

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com