OOÚ

OOÚ

Ochrana osobných údajov

Vážení zamestnanci a obchodní partneri,

Spoločnosť Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ďalej len „ZSSK CARGO“) spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Radi by sme Vám touto formou v stručnosti popísali, ako spoločnosť ZSSK CARGO postupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov a ako ich ochraňuje. V prípade Vášho záujmu o detailnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou, prosíme, aby ste sa oboznámili s dokumentom „Politika ochrany osobných údajov spoločnosti ZSSK CARGO“.

V spoločnosti ZSSK CARGO dbáme na dodržiavanie všetkých zásad, ktoré obsahuje Nariadenie GDPR. Dbáme tiež na to, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali len v nevyhnutnom rozsahu, na konkrétny účel a neposkytovali ich neoprávneným osobám alebo spoločnostiam. Nakoľko spoločnosť ZSSK CARGO vykonáva špecifickú podnikateľskú činnosť, podstatnú časť Vašich osobných údajov spracúvame, z dôvodu  splnenia povinností, ktoré našej spoločnosti ukladajú právne predpisy, z dôvodu uzatvárania a plnenia príslušných zmlúv, ako aj na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť.

Spoločnosť ZSSK CARGO v rámci ochrany osobných údajov prijala interné smernice a pracovné postupy, ktoré podrobne upravujú, ako sa má postupovať pri spracúvaní osobných údajov, v prípade výskytu bezpečnostného incidentu alebo v prípade, ak si Vy ako dotknutá osoba uplatníte niektoré zo svojich práv, ktoré Vám Nariadenie GDPR umožňuje.

Obzvlášť vysokú pozornosť sústreďujeme na zabezpečenie informačných a komunikačných technológií, ktoré v našej spoločnosti využívame. Vyžadujeme, aby aj naši obchodní partneri, ktorí nám dodávajú informačné systémy a aplikácie, resp. nám poskytujú iné služby informačných a komunikačných technológií, dodržiavali technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie čo najvyššej miery ochrany Vašich osobných údajov a aby sa predišlo neoprávnenému zásahu do Vášho súkromia.

Je v záujme našej spoločnosti, aby sme spracúvali Vaše správne osobné údaje zákonne, transparentne a uchovávali ich len po primeranú dobu. Ochrana osobných údajov sa týka každého z nás, a preto ak sa zamestnanec našej spoločnosti dozvie o porušení ochrany osobných údajov, je povinný o tom ihneď informovať kompetentnú osobu spoločnosti ZSSK CARGO.    

Dávame Vám do pozornosti, že v prípade akýchkoľvek otázok o spracúvaní osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu (tzv. Data Protection Officer – DPO), ktorá bola našou spoločnosťou určená pre poskytovanie pomoci v tejto oblasti.

 

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti ZSSK CARGO

Záznamy o spracovateľských činnostiach

 

Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:

E-mail: dpo@zscargo.sk

Telefonický kontakt: +421 907 109 215

Adresa pre doručovanie písomností: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Puškinova 3, 040 01 Košice (na obálku prosíme uviesť „Do rúk DPO“)

 

 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com