Súhlas dotknutej osoby - Newsletter

Súhlas dotknutej osoby - Newsletter

Prihlásením sa k odberu Newsletterov vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií vo vzťahu k ponúkaným službám a aktivitám prevádzkovateľa Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., so sídlom: Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 914 921, zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3496/B (ďalej ako Prevádzkovateľ). Ak budete súhlasiť s odberom nášho Newsletteru, použijeme Vašu e-mailovú adresu a prípadne Vaše meno a priezvisko a oslovenie na zasielanie marketingových ponúk.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na uvedený účel je súhlas Dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenia GDPR“) u osôb, ktoré nie sú zákazníkmi Prevádzkovateľa a teda sú bez predchádzajúceho obchodného vzťahu so ZSSK CARGO. Dotknutá osoba má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúc zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné Vám Newsletter zasielať a v logickom súlade s tým, ani sa prihlásiť na jeho odber.

Z odberu Newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Odhlásenie bude aj námietkou proti príslušnému spracúvaniu osobných údajov, na čo máte v tomto prípade právo podľa čl. 21 ods. 1 a 2 Nariadenia GDPR. Po odhlásení Vám už nebudeme zasielať Newsletter a prestaneme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel. Link na odhlásenie odberu nájdete na konci každého Newsletteru, alebo nás môžete priamo kontaktovať na socialmedia@zscargo.sk

Doba uchovávania

Osobné údaje na účely odberu a zasielanie Newslettera budú uchovávané po dobu, po ktorú budete prihlásení na odber Newslettra alebo do uplynutia 3 rokov od ukončenia zasielania Newslettra v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov

Na spracúvanie osobných údajov využívame poskytovateľov služieb zabezpečujúcich realizáciu marketingových aktivít. Spoločnosti konajúce v našom mene sú písomne poverené ako sprostredkovatelia.

Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Pri distribúcií Newslettera prevádzkovateľ využíva služby spoločnosti SmartEmailing, Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, ktorá spracúva dáta výhradne v Európskej únií alebo v krajinách zaručujúcich primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie: https://dataprotection.gov.sk/uoou/node/82.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má viacero práv, predovšetkým právo na:

  • Prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 Nariadenia máte právo: a) získať potvrdenie, či spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, b) v prípade, že spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, dostať informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené v čl. 15 ods. 1 Nariadenia, c) na vyžiadanie dostať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva.

V prípade nedôvodných alebo neprimeraných žiadostí, najmä z dôvodu, že sa opakujú, môže spoločnosť za poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, účtovať primeraný poplatok.

  • Opravu osobných údajov

Podľa čl. 16 Nariadenia máte právo na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť spracúva. Opravu/doplnenie spoločnosť urobí bez zbytočného odkladu, vždy však s prihliadnutím na dané technické možnosti.

  • Vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu v prípadoch uvedených v čl. 17 Nariadenia, najmä pokiaľ: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov, c) namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

  • Obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa čl. 18 Nariadenia máte právo na to, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie osobných údajov, najmä pokiaľ budete namietať správnosť osobných údajov, zákonnosť alebo dôvodnosť ich spracúvania.

  • Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade odvolania súhlasu Prevádzkovateľ nemôže spracúvať emailovú adresu, prípadne meno a priezvisko pre vyššie uvedený účel.

Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj ďalšie práva súvisiace s osobnými údajmi, možno uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  • zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: dpo@zscargo.sk;
  • poštou zaslaním písomného dopytu na adresu: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. Puškinova č. 3, 040 01 Košice s textom „Do rúk DPO“;
  • Obrátiť sa na dozorný orgán

Pokiaľ sa domnievate, že v rámci našej činnosti prichádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk Vyššie uvedené práva sa uplatnia v rozsahu a za podmienok stanovených v Nariadení GDPR.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby v prostredí Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. sú uvedené na web stránke: http://www.zscargo.sk/oou. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy: dpo@zscargo.sk.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com