Služby vo Východoslovenských prekladiskách

Služby vo Východoslovenských prekladiskách

V prepravnej oblasti pri prekládke a prečerpávaní tovarov zabezpečujeme nasledovné prepravné služby:

 • úkony spojené s naložením, preložením, upevnením a označením zásielok,
 • zisťovanie hmotnosti zásielok vážením na koľajovej váhe,
 • paletizácia, paketizácia a páskovanie tovarov,
 • zisťovanie poškodenia vozňových zásielok,
 • podaj prepravných pomôcok a prepravných prostriedkov patriacich prepravcom na prepravu,
 • distribúcia zásielok podľa hromadných prípadne čiastkových príkazov s prípadným zabezpečením vykládky,
 • dodatočné zistenie prechodu zásielok cez slovenské štátne hranice,
 • informovanie zákazníkov o vstupe zásielky, prekládke a o odchode vozňov z Čiernej nad Tisou a Maťoviec,
 • vystavenie tranzitného colného vyhlásenia bez ručenia,
 • vystavenie a predloženie jednotného colného dokladu s príslušnými prílohami,
 • zastupovanie deklaranta pri dodaní colného vyhlásenia,
 • doručenie prepravných dokladov fyto-inšpektorovi za účelom vykonania kontroly zdravotného stavu prepravovaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov,
 • zasielanie druhopisov nákladných listov a iných dokladov prepravcom,
 • podávanie písomných správ o prechode tovaru cez hranicu.

Bez zmeny prepravného režimu na území SR, t.j. bez nového podania v Čiernej nad Tisou, je možné uskutočniť pravidelnú prepravu zásielok s nákladným listom CIM do uvedených staníc určenia na Ukrajinských železniciach, ako aj tranzitných zásielok cez Ukrajinu do Rumunska, po trati Čierna nad Tisou/Čop – Diakovo/Halmeu, v zmysle platných predpisových ustanovení CIM, PIM a LIF.

Tým sú vytvorené podmienky pre priamu prepravu zásielok na medzinárodný nákladný list CIM zo všetkých členských štátov COTIF do staníc určenia na Ukrajine, ktoré sa nachádzajú na traťovom úseku s rozchodom 1 435 mm: Čop, Esen, Batevo, Barkasovo, Strabičevo, Mukačevo (Чоп, Есень, Батево, Баркасово, Страбичево, Мукачево).

Mimo uvedených staníc sa vykonáva zmena prepravného režimu z SMGS na CIM a opačne. 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com