Medzinárodná spolupráca a projekty EÚ

iconMedzinárodná spolupráca a projekty EÚ

Zníženie hlučnosti železničnej nákladnej dopravy prestrojením vozňov ZSSK CARGO na LL klátiky

TAF TSI - ZSSK CARGO - Information

Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAF TSI v ZSSK CARGO

 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., spolupracuje na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni s cieľom podporovať interoperabilitu nákladnej dopravy v smere východ – západ. Spoluprácou s ostatnými železničnými spoločnosťami v inštitúciách EÚ a multilaterálnych pracovných skupinách ZSSK CARGO zdôrazňuje budúcu stratégiu modernej spoločnosti.

ZSSK CARGO je členom medzinárodných organizácií :

UIC (Medzinárodná železničná únia): 
Celosvetová organizácia pre medzinárodnú spoluprácu medzi subjektmi pôsobiacimi  v oblasti železničnej dopravy. Zameriava sa najmä na technickú stránku dopravy. Technické okruhy a problémy sú diskutované a riešené na pravidelných stretnutiach pracovných skupín, ktoré sú zamerané najmä na: nákladnú dopravu (dlhé vlaky, elektronická komunikácia, technická špecifikácia), signalizáciu, výskum a vývoj, bezpečnosť, životné prostredie a štandardizáciu.RAILDATA
(Špeciálna skupina pri UIC zaoberajúca sa IT službami pre nákladných železničných dopravcov v Európe):Aktuálne RailData spravuje a ďalej vyvíja štyri aplikácie :

  • ORFEUS (Open Rail Freight EDI User System) – elektronický nákladný list CIM, výmena dát
  • ISR (International Service Reliability) – sledovanie pohybu vagónov
  • Use IT (Uniform System for European Intermodal Tracking and Tracing) – správa intermodálnych vlakov
  • WMI (Web Manual Input) – aplikácia dostupná na internete, vďaka ktorej je možné urobiť predhlášku vlaku.

CER (Spoločenstvo európskych železničných spoločností a manažérov infraštruktúry):
združuje viac ako 70 železničných podnikov, národných združení, manažérov infraštruktúry či lízingových spoločností. CER zastupuje záujmy svojich členov na pôde jednotlivých inštitúcií  EÚ a iných zainteresovaných subjektov, zdôrazňujúc pri tom úlohu železníc ako nosnej kostry konkurencieschopného a trvalo udržateľného dopravného systému v Európe. CER úzko spolupracuje s UIC v oblasti implementácie technických riešení do legislatívy a v oblasti implementácie európskych projektov za európske železničné podniky tak, aby boli čo najlepšie zastúpené ich záujmy. Súčasné hlavné témy sú: štvrtý železničný balík, digitalizácia, hlučnosť, bezpečnosť, služby vo verejnom záujme/viacročné kontrakty, emisie, rovnosť podmienok pre rôzne druhy dopravy.CIT (Medzinárodný výbor železničnej prepravy):
združuje viac než 216 železničných podnikov a zasielateľských spoločností (členov a pridružených členov), ktoré poskytujú svoje služby v medzinárodnej osobnej a nákladnej železničnej doprave. Hlavné úlohy a ciele CIT sú aplikovanie a praktická implementácia medzivládneho Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) a štandardizácia právnych vzťahov medzi zákazníkmi a železničnými podnikmi, železničnými podnikmi navzájom a železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry. Úzko spolupracuje s OSJD na spoločných projektoch, ktorých cieľom je dosiahnutie interoperability právnych režimov Európy a Ázie pri železničnej doprave.

 

FTE (Paneurópske fórum pre plánovanie a koordináciu grafikonov nákladnej dopravy a harmonizáciu prideľovania vlakových trás):Hlavné úlohy a ciele FTE sú:

  • spolupráca v oblasti plánovania a koordinácie grafikonov nákladnej dopravy
  • pomoc pri harmonizácii prideľovania vlakových trás s cieľom zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy
  • predstavuje platformu pre medzinárodné kontakty a spoluprácu v železničnom priestore
  • aktívne zastupovanie svojich členov pri rokovaniach s manažérmi infraštruktúry, paneurópskymi organizáciami a inými relevantnými subjektmi

OSŽD (Organizácia pre spoluprácu železníc):
Strategickým cieľom štátnej dopravnej politiky členských krajín OSŽD je vytvorenie spoľahlivého a efektívneho železničného prepravného systému. Politika členských krajín OSŽD sa snaží o udržanie a posilnenie pozície železníc pri železničných prepravách na trhoch medzi Európou a Áziou. Zabezpečenie spojení v rámci zahraničného obchodu a integrácia železníc OSŽD do celosvetového prepravného systému je založené na vytvorení spoločného prepravného priestoru a koncentrácii na dosiahnutie úspechu nielen pri spoločných otázkach, ale najmä pri konkrétnych problémoch v hraničných prechodových staniciach.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. je poverená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na zastupovanie vo Výboroch OSŽD, zameraných na stratégiu, prepravné právo a problematiku nákladnej dopravy.


 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com