Certifikovaný logistický vlak ZSSK CARGO

Certifikovaný logistický vlak ZSSK CARGO

Tento typ produktu je vhodný pre zákazníkov, ktorí využívajú logistickú metódu just in time, pretože týmto vlakom je venovaná zvýšená pozornosť a patria medzi prednostné vlaky našej spoločnosti.

ZSSK CARGO má pre tieto vlaky zavedený systém manažérstva kvality a vlastní certifikát kvality STN EN ISO 9001:2016.

Ponukový list služby certifikovaného logistického vlaku  pre zákazníka

Certifikovaný logistický vlak je vlak vyššej priority, ktorý spĺňa stanovené kvalitatívne parametre, s garanciou dodržania času jeho dopravy v zmysle grafikonu vlakovej dopravy.

Podmienky, ktoré musí nákladný vlak spĺňať, aby mohol byť zaradený do zoznamu certifikovaných logistických vlakov:

  • pravidelná trasa vlaku,
  • ucelený vlak,
  • prevádzkové predpoklady na realizovanie (stanovisko U20).

Pre verifikáciu poskytovania služieb prepravy má ZSSK CARGO definované kontrolné a meracie body prepravného procesu certifikovaného logistického vlaku. Vo všeobecnosti sú stanovené vo východiskových, cieľových a pohraničných priechodových staniciach.

V prípade, že vlak navrhovaný na zaradenie medzi certifikované logistické vlaky nemá meracie a kontrolné body, ktoré sú zaradené medzi tzv. „certifikované pracoviská“ a sú nevyhnutné k verifikácii poskytovanej služby, musia byť tieto pracoviská v čo najkratšom čase pripravené na plnenie povinnosti „certifikovaného pracoviska“.

Výhody zavedeného certifikovaného logistického vlaku pre zákazníka:

  • ZSSK CARGO má so správcom infraštruktúry (ŽSR) uzatvorenú dohodu, kde sú jasne definované kvalitatívne parametre daného vlaku a podmienky jazdy certifikovaného logistického vlaku, vrátane presného času odchodu z východiskovej stanice a času príchodu do cieľovej stanice.
  • jazda každého certifikovaného logistického vlaku je priebežne monitorovaná v kontrolných meracích bodoch s následným vyhodnocovaním. V prípade nesplnenia kvalitatívnych ukazovateľov vlaku ZSSK CARGO prijíma nápravné opatrenia.
  • v prípade východzieho vlaku na sieti ŽSR garantuje ZSSK CARGO pre zákazníka požadovaný počet vozňov na nakládku.
  • každý certifikovaný logistický vlak má garantované presné nástupy vlakových čiat, čo prispieva k dodržiavaniu dohodnutých jazdných dôb s minimálnymi prestojmi.
  • certifikovaný logistický vlak má pre ZSSK CARGO najvyššiu prioritu a má pri jeho doprave prednosť pred ostatnými vlakmi, aj pred vlakmi kategórie Nex.

V prípade zaradenia vlaku do certifikovaného produktu by mal zákazník dodržiavať dohodnuté technologické postupy pre správne fungovanie celého procesu prepravy certifikovaného logistického vlaku, a to najmä dodržiavanie dohodnutých časov preberania a odovzdania vozňov (súpravy) a dokumentácie poskytovanej zo strany zákazníka (nákladné listy a sprievodné listiny).

Ak by zavedenie vlaku do certifikovaného produktu malo za následok zmenu technológie jazdy vlaku oproti grafikonu vlakovej dopravy a s tým súvisiacimi zvýšenými nákladmi na jazdu vlaku, ZSSK CARGO uvedené zohľadní v dovoznom za prepravu po vzájomnej dohode.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com