Podporné služby

Podporné služby

Prepravno - obstarávateľské služby

V prípade, že máte záujem nechať si nami zabezpečiť niektoré úkony, ktoré súvisia s vykonávaním prepravy tovaru (vecí) v zmysle Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N), sme pripravení ich s odbornou starostlivosťou vykonať na základe Prepravno-obstarávateľskej zmluvy.

Poskytujeme nasledovné úkony:

 • úkony colného konania,
 • podanie zásielky na prepravu za prepravcu,
 • zisťovanie hmotnosti zásielky v stanici na ceste,
 • vyhotovenie fotokópií prepravných dokladov a ich odoslanie,
 • vykonanie nového podaja zásielky a činnosti s tým súvisiace,
 • vyhotovenie návrhu na zmenu prepravnej zmluvy,
 • podanie správy o priebehu prepravy zásielky,
 • plombovanie vozňa,
 • označenie a polepenie vozňa nálepkami podľa RID alebo Prílohy 2 k SMGS,
 • iné úkony. 

Služby bezpečnostného poradcu

Zákon o doprave na dráhach § 23 (1) definuje, čo spadá do okruhu činností definovaných ako preprava nebezpečného tovaru po železnici. V odseku (5) je stanovené, že takáto preprava na území SR je zakázaná, ak nie je zabezpečená bezpečnostným poradcom pre prepravu nebezpečného tovaru s platným osvedčením o odbornej príprave, v podmienkach SR vydaným URŽD/DÚ SR.
Vybraní zamestnanci ZSSK CARGO, zastúpení po jednom v každom obvode stredísk prevádzky a VSP na sieti ŽSR, sú držiteľmi platného osvedčenia v súlade s RID a Zákonom 514/2009 Z.z o doprave na dráhach a sú spôsobilí vykonávať činnosť BP RID aj pre zákazníka, ak je tento výkon zmluvne dohodnutý v balíku komplexných služieb medzi dopravcom a zákazníkom.
Prostredníctvom bezpečnostných poradcov rozmiestnených v jednotlivých regiónoch Vám vieme zabezpečiť:

 • po uzatvorení zmluvného vzťahu prvotnú analýzu, vrátane správy z vykonanej analýzy;
 • počas trvania zmluvného vzťahu preventívne kontroly dodržiavania podmienok pre prepravu zásielok nebezpečného tovaru v rozsahu stanovenom RID;
 • každoročné vypracovanie správy o Vašej činnosti v súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru;
 • poučenie Vašich zamestnancov v rozsahu stanovenom RID, kapitola 1.3;
 • poradenstvo pri činnostiach súvisiacich s prepravou nebezpečného tovaru v pracovných dňoch v čase od 08:00 -16:00 hod.

Kontaktná osoba:

Ing. Ingrid Krajcárová
Manažér pre prepravy nebezpečných tovarov - senior
Bezpečnostný poradca ZSSK CARGO pre  RID/Príloha 2 k SMGS

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Úsek prevádzky
Sekcia technicko-technologickej prípravy prevádzky
Oddelenie analýzy prevádzky a predpisov

Puškinova 3
040 01  Košice
Slovensko

tel.:          +421 55 229 5521
mobil:       +421 911 746 009
email: krajcarova.ingrid@zscargo.sk
          rid@zscargo.sk

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com