Preprava nebezpečných tovarov

Preprava nebezpečných tovarov

Preprava nebezpečných tovarov v podmienkach ZSSK CARGO je realizovaná vo vnútroštátnej aj medzinárodnej doprave v súlade s platnými predpismi. Orgánom príslušným pre RID v podmienkach SR je MD SR, ktoré na svojej webovej stránke zverejňuje notifikačné zmeny k platným predpisom.

Aktuálna notifikačná zmena k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) v slovenskom jazyku a jeho konsolidované znenie sú zverejnené :

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/preprava-nebezpecneho-tovaru-30/po-zeleznici-461/rid-poriadok-pre-medzinarodnu-zeleznicnu-prepravu-nebezpecneho-tovaru-1274

Aktuálna notifikačná zmena k Pravidlám na prepravu nebezpečného tovaru (Príloha 2 k SMGS) je zverejnená:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/preprava-nebezpecneho-tovaru-30/po-zeleznici-461/preprava-nebezpecneho-tovaru-podla-prilohy-c-2-k-smgs/pravidla-na-prepravu-nebezpecneho-tovaru-priloha-2-dohody-o-medzinarodnej-zeleznicnej-preprave-tovaru-smgs

Aktuálne znenia RID v nemeckom, francúzskom a anglickom jazyku sú zverejnené na webovej stránke OTIFu. Od roku 2024 sú rovnako na tejto stránke zverejňované aj preklady RID jednotlivých Zmluvných štátov RID v ich národnom jazyku: 

http://otif.org/en/?page_id=1105

 

Pre zákazníkov ZSSK CARGO s prístupom na Zákaznícky portál ISP sú všetky aktuálne dokumenty zverejnené v časti „Tarify a predpisy“ v záložke „Preprava nebezpečných tovarov“  - TU

Aktuálne informácie k prepravám nebezpečných tovarov ZSSK CARGO zverejňuje aj v prepravno-tarifnom ozname „Poučný list o preprave nebezpečného tovaru“.

Kontaktná osoba:

Ing. Ingrid Krajcárová
Manažér pre prepravy nebezpečných tovarov - senior
Bezpečnostný poradca ZSSK CARGO pre  RID/Príloha 2 k SMGS

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Úsek prevádzky
Sekcia technicko-technologickej prípravy prevádzky

Puškinova 3
040 01  Košice
Slovensko

tel.:        +421 55 229 5521
mobil:   +421 911 746 009
email: krajcarova.ingrid@zscargo.sk
            rid@zscargo.sk

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com