Preprava komodít

Preprava komodít

Automotive

Oblasť automotive predstavuje spoločnosti orientujúce sa na automobilovú výrobu a strojárenstvo, kam predovšetkým zahŕňame výrobcov motorových vozidiel a ich subdodávateľov.                          

Špecializovaný tím sa stará o vyplnenie požiadaviek náročných zákazníkov automotive prepráv nielen zo Slovenska, ale i z celej Európy. Spoločne s európskymi železničnými podnikmi a v súlade so záujmami našich klientov sa formou realizácie prepravných projektov podieľame na udržaní objemov prepráv a ďalšom rozvoji ich logistiky pre podnikanie.      

Základ našej klientely tvoria predovšetkým hlavní partneri štyroch slovenských automobiliek, ktorí vlastnia špeciálne železničné vozne na prepravu automobilov.

ZSSK CARGO poskytuje balík služieb:

  • Jeden kontaktný partner za celú prepravnú cestu,
  • Vlečkové poradenstvo a servis,
  • Kontrakt, fakturácia, reklamačné konanie na jednom mieste,
  • Kvalita a garancia dodacích lehôt logistických vlakov,
  • Informačný servis o zásielkach na ceste,
  • Flexibilita pri objednávaní a odriekavaní vlakov,
  • Deponovanie prázdnych vozňov,
  • Spolupráca so špecializovanými poskytovateľmi v oblasti prepráv vozidiel a logistiky.


Kovy

Ťažisko nami uskutočňovaných prepráv tvoria predovšetkým prepravy surovín pre hutnícke spoločnosti v SR, ČR, a Rakúsku a preprava ich produkcie. Tovar tvoria najmä oceľové tyče, drôty a zvitky. Významná je preprava oceľového odpadu a šrotu ako aj oceľových tyčí a výrobkov zo železa či už v tranzite alebo dovoze. Pri preprave pre malé a stredné firmy pôsobiace v oblasti dopravného a inžinierskeho staviteľstva sa podarilo zachovať aj kapacity koncentrované do veľkých firiem. Ročne prepravíme cca 3,5 mil. ton tejto komodity.

Prepravované tovary:
mangánové rudy, ostatné druhy rúd okrem železných rúd, surové železo, ferozliatiny, polotovary zo železa, oceľ, výrobky zo zliatiny alebo ocele, železný a oceľový odpad a šrot.

Vhodné rady vozňov určené na prepravu kovov

 

Železná ruda

V tejto komodite prepravujeme aglomerovanú a neaglomerovanú železnú rudu, ako aj polotovary na báze železnej rudy. Významná je najmä obsluha hutníckych spoločností. Podstatnú časť prepravy tvorí preprava železnej rudy po trati širokého rozchodu. Spolupracujeme aj na zabezpečení dostatku železnej rudy pre potreby Třineckých železiarní. Ročne prepravíme cca 10 mil. ton tejto komodity.

Prepravované tovary:
aglomerovaná a neaglomerovaná železná ruda a koncentráty, pyritové výpražky (výpalky), výrobky zo železa a iného hubovitého železa v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch.

Vhodné rady vozňov určené na prepravu železnej rudy


Uhlie

Preprava uhlia tvorí podstatnú zložku v komoditnom členení ZSSK CARGO. Pre potreby energetického priemyslu v SR zabezpečujeme dovoz uhlia zo zahraničia. Uhlím zabezpečujeme potreby prevádzky hutníckych gigantov na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku a Rakúsku. Ročne prepravíme cca 3,5 mil. ton tejto komodity.

Prepravované tovary:
čierne uhlie, brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia, hnedé uhlie, aglomerované uhlie, koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo z rašeliny, retortové uhlie.

Vhodné rady vozňov určené na prepravu uhlia

 

Ropné výrobky

V tejto komodite prepravujeme hlavne produkciu rafinérií. Podieľame sa aj na importe produkcie ropných výrobkov, najmä benzínov zahraničných rafinérskych spoločností a na preprave vykurovacích médií pre potreby energetického priemyslu. Leteckým benzínom zabezpečujeme letiská v Slovenskej republike. Ročne prepravíme cca 2,5 mil. ton týchto výrobkov.

Prepravované tovary:
ropa, ropné deriváty, nafta, benzín, dechty, minerálne oleje, plyny, prírodný asfalt

Vhodné rady vozňov určené na prepravu ropných výrobkov

Chémia

V nadväznosti na potreby chemických podnikov, vyžadujúcich si pravidelné dodávky surovín a následný odbyt svojej vyrobenej produkcie ponúkame svojim zákazníkom optimálnu prepravu vozňových zásielok. Je to najmä rozvoz produkcie spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou hnojív. V tranzite sme dopravcom veľkého množstva chemických produktov na rôznych reláciách. Ročne prepravíme cca 1,5 mil. ton týchto výrobkov.

Prepravované tovary:
síra, xylény a plyny, čpavok, kaučuk, guma a výrobky z nich, dechty, chemikálie na výrobu papiera, hnojivá, pneumatiky, nerastné suroviny, výrobky a soli, výrobky chemického priemyslu, plastické hmoty.

Vhodné rady vozňov určené na prepravu chémie


Drevo

Zabezpečujeme vnútroštátnu i medzinárodnú prepravu veľkého množstva surového alebo spracovaného dreva po železnici. Prepravu sme schopní zabezpečiť bez ohľadu na druh, rozmery a spôsob spracovania. Ročne prepravíme cca 2 mil. ton tejto komodity.

Prepravované tovary:
surové drevo, spracované drevo a výrobky z neho, ihličnaté drevo, listnaté drevo, drevné suroviny (guľatina), drevotrieskové dosky, buničina, celulóza, vláknina.

Vhodné rady vozňov určené na prepravu dreva


Potraviny

Spolupracujeme pri repnej a obilnej kampani pri obsluhe tuzemských výrobcov potravín a pri ich preprave na dlhšie vzdialenosti. Obsluhujeme producentov piva v Slovenskej republike a podieľame sa na preprave jačmeňa do krajín bývalého SNŠ. Významný je export produktov z repky olejnej a tranzit potravinárskych výrobkov ako je cukor a jedlý olej. Ročne prepravíme cca 1 mil. ton týchto výrobkov.

Prepravované tovary:
jedlé oleje a tuky, cukrová repa, melasa, obilie a mlynské produkty, škrobárske zvyšky, živočíšne produkty.

Vhodné rady vozňov určené na prepravu potravín

Stavebniny

Pravidelne spolupracujeme s malými, strednými a veľkými podnikmi z oblasti dopravného a inžinierskeho staviteľstva. Významný je export vápenca, dolomitov a magnezitu. Podieľame sa na preprave finalizovaných stavebnín vo vnútroštátnej preprave a v importe. V exporte najmä pri preprave keramických výrobkov a cementu. Ročne prepravíme cca 3 mil. ton stavebnín.

Prepravované tovary:
výrobky z kameňa, sadry, cementu, keramika, piesok, vápno, granulovaná troska, popol

Vhodné rady vozňov určené na prepravu stavebnín


Nešpecifikované

V tejto komodite sú zastúpené tovary, ktoré nie je možné zaradiť do ďalších skupín. Spolupracujeme na preprave produkcie strojárskych podnikov a sklární. Podieľame sa tiež na exporte a vnútroštátnej preprave nábytku. Sľubná je aj preprava bielej techniky z produkcie tradičných, ale aj nových výrobcov tohto tovaru, ako aj obsluha sklární v SR a okolí. Ročne prepravíme cca 1 mil. ton týchto výrobkov.

Prepravované tovary:
farebné kovy, prázdne sklené obaly a črepy, strojárske výrobky, biela technika, elektronika, nábytok, odevy a niektoré druhy potravín.

Vhodné rady vozňov určené na prepravu nešpecifikovaných komodít

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com