Dotácia na modernizáciu rušňov a terminálu v Dobrej

Dotácia na modernizáciu rušňov a terminálu v Dobrej

ZSSK CARGO aktuálne uspela v dvoch žiadostiach o nenávratný finančný príspevok z programu na prepájanie Európy CEF. Ide o prvú fázu modernizácie terminálu kombinovanej dopravy Dobrá, kde získala grant vyše 2,193 milióna eur a implementáciu vozidlovej časti ERTMS/ETCS na hnacích dráhových vozidlách s dotáciou 4,9 milióna eur.

Spoločnosť podala štyri žiadosti o grant, z ktorých boli dva projekty úspešne vyhodnotené. CEF je riadený priamo Európskou komisiou, resp. Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

Projekt 1. etapy implementácie vozidlovej časti európskeho zabezpečovacieho vlakového systému ERTMS/ETCS na hnacích dráhových vozidlách ZSSK CARGO zahrňuje obstaranie, inštaláciu a schválenie vozidlovej časti ETCS aplikačnej úrovne Level 2 do dvoch elektrických HDV radu 131 a desiatich elektrických HDV radu 363. Z uvedeného počtu budú prototypy zariadenia ETCS zriadené na jednom rušni 131 a na jednom 363.

V budúcich rokoch bude implementácia vozidlovej časti ETCS na HDV nevyhnutnou podmienkou prístupu na európske koridorové trate. Pre ZSSK CARGO je preto implementácia vozidlovej časti ETCS vynútenou investíciou, bez ktorej nebude môcť v budúcnosti realizovať súčasné, resp. plánované vozebné výkony na železničných koridoroch.

ZSSK CARGO má vo vlastníctve 380 HDV. Z celkového počtu je asi 92 používaných v rámci cezhraničnej prevádzky. Zabezpečovacím systémom ETCS (L2) je v súčasnosti vybavených iba 10 HDV radu 383 Vectron, ktoré si ZSSK CARGO prenajíma.

Inštalácia samotných zariadení do HDV bude realizovaná na pracoviskách údržby a opráv ZSSK CARGO v spolupráci s dodávateľom zariadení, ktorý bude vybraný v rámci výberového konania.

Modernizácia terminálu kombinovanej dopravy Dobrá

Cieľom modernizácie TKD Dobrá je rozvoj moderných zariadení intermodálnej dopravy a prekládky, ktoré umožnia lepšie využitie a zvýšenie kapacít železničnej nákladnej dopravy. Realizáciou sa predovšetkým posilní železničné spojenie medzi EÚ (Slovensko a ďalšie krajiny CIM) a východnými krajinami (najmä Ukrajina plus ďalšie krajiny SMGS) tým, že sa umožnení rýchlejšia a rozsiahlejšia prekládka medzi rozchodmi 1 520 mm a 1 435 mm a naopak. Ďalším pozitívnym vplyvom je umožnenie presunu dopravného zaťaženia z cestnej na alternatívnu (železničnú) dopravu.

TKD Dobrá je súčasť prekládkovej a logistickej zóny Východoslovenské prekladiská (Čierna nad Tisou/Dobrá), ktorá je dôležitou vstupnou bránou do EÚ pre tovar prepravovaný z východných krajín a takisto v opačnom smere.

Projekt obsahuje vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, projektových štúdií a povolení, ktoré v následnom kroku umožnia realizáciu ďalšej  fázy globálneho projektu modernizácie. V prvej fáze sa popri štúdiách plánuje nákup ekologického prekládkového zariadenia pre intermodálne jednotky, konkrétne bezemisného reach stackera vrátane nabíjačky a implementácia softvérového riešenia TOS (Terminal operation system) vrátane príslušenstva. Obe investície v krátkom čase zvýšia prekládkovú kapacitu terminálu v reakcii na masívny nárast dopytu po intermodálnej preprave komerčného tovaru, ako aj nekomerčnej pomoci Ukrajine v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine.

 

Matúš HRABČÁK, manažér procesov a projektov

Ilustračné foto: Michal Gáborík + ZSSK CARGO

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com