Čaňa

Čaňa

Prechod          

Čaňa / Hidasnémeti

Pracovná doba na PPS: Po - Ne 07:00 - 19:00 hod.
Kontakty: tel.: +421 55 229 6673 Agent prechodovej kancelárie
e-mail:  agentpk.Cana@zscargo.sk
Fyto: neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina: neobsadené
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky živých zvierat.

Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné
povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                          ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság,
                          Igazgatásrendészeti Főosztály,
                          Rendészeti Osztály,
                          HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.

Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.
Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.

 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com