Fiľakovo

Fiľakovo

Prechod

Fiľakovo / Somoskőújfalu

Pracovná doba na PPS: podľa potreby
Kontakty na PPS: zabezpečuje pracovisko Lučenec
tel.: +421 47 229 2456
e-mail: NP.Lucenec@zscargo.sk
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: C - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Len pre dohodnuté prepravy.

Otvorený len pre ucelené vlaky, ktoré musia byť prehlásené 48 vopred na pracovisko: ZSSK CARGO, Ústredný dispečer, tel: 055 229 5493, e-mail: Ustrednydisp.Cargo@zscargo.sk

Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                        ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság
                        Igazgatásrendészeti Főosztály
                        Rendészeti Osztály
                        HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra.

Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.

Uzavretý pre zásielky predmetov dlhších ako 18 m. Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.

Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.
© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com