Štúrovo

Štúrovo

Prechod          

Štúrovo / Szob

Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty: tel.: +421 36 229 4499 Vozňový disponent
e-mail: vozdisp.Sturovo@zscargo.sk 
Fyto: neobsadené
Traťová trieda: D - 3
Veterina: neobsadené
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky, ktoré podliehajú veterinárnej prehliadke. Živé zvieratá sú však povolené.

Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                          ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság,
                          Igazgatásrendészeti Főosztály,
                          Rendészeti Osztály,
                          HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.

Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.

Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.
© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com